• منابع
 • منابع انسانی

منابع انسانی

 • وحیده کلهر، فوق لیسانس مدیریت دولتی، مدیر مالی و اداری
 • مصطفی روان بخش، معاونت اجرایی شرکت
 • الهام رشیدی، لیسانس مکانیک، مدیر داخلی شرکت
 • یلدا ریاحی، لیسانس صنایع ، سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • وحید مهجوری، فوق لیسانس مکانیک، مشاور
 • مرتضی قادری، لیسانس برق و مخابرات، مهندس برق ، مشاور
 • وحیده اسلامی، مسئول دفتر فنی کارگاه
 • فریدونی، لیسانس عمران ، سرپرست کارگاه
 • حمیدرضا اسکندرزاده، لیسانس حسابداری ، سرپرست حسابداری
 • محسن اسلامی، لیسانس کامپیوتر ، مسئول مناقصات و IT
 • موسسه احیای عدل کهن (وکلای حقوقی شرکت)
 • مسعود امیری ، لیسانس مدیریت ، مشاور مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل