• منابع
 • منابع انسانی

منابع انسانی

 • محمد مهری، لیسانس عمران، مدیر پروژه
 • حجت پویان، لیسانس عمران،مدیریت اجرایی
 • حسن عطایی، لیسانس عمران، سرپرست کارگاه
 • احسان موسوی، لیسانس عمران، مدیر دفتر فني
 • مهدی مرادی، لیسانس برق، کارشناس دفتر فنی
 • وحید مهجوری، فوق لیسانس مکانیک، مدیر واحد مهندسی
 • مرتضی قادری، لیسانس برق مخابرات، مهندس برق
 • مهرداد منتظریان، لیسانس صنایع، سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • شیرین زمردپوش، لیسانس کامپیوتر، مسئول مناقصات
 • وحیده کلهر، لیسانس مدیریت بانکی، مدیر مالی
 • عادل علیپور، لیسانس حسابداری، سرپرست حسابداری